Bộ máy tính I3, màn hình 22 inch

4.600.000

 Bộ máy tính để bàn I3, màn hình 22 inch giá bán 4.600.000 VNĐ (không lấy màn hình trừ 1.100.000 VNĐ)